Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost BE Perfect, s.r.o. se sídlem Honzíkova 409, 251 01 Babice, IČ 09445901, DIČ CZ09445901 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 336425 (dále jen provozovatel) jako správce osobních údajů zpracovává tyto osobní údaje:
 • našich zákazníků - uzavírání kupních smluv prostřednictvím webové stránky, přičemž pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány provozovatelem, pro kterého je to nezbytně nutné s ohledem na uvedený účel. Neposkytnutí těchto údajů má za následek nemožnost zpracování kupních smluv prostřednictvím webových stránek, a nabízení zboží a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickou formou na e-mailovou adresu kupujícího, přičemž pro tento účel zpracovává provozovatel osobní údaje kupujících pouze s jejich souhlasem po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu, nezruší-li kupující svůj souhlas se zpracováním tohoto údaje dříve.
 • potencionálních zákazníků, jimž jsou osoby, se kterými naše Společnost jedná za účelem přípravy smlouvy (objednávka, posouzení vad), ač k uzavření smlouvy doposud nedošlo (zpracování osobních údajů potencionálního klienta naše Společnost provádí i v případě, že jednání o uzavření smlouvy budou ukončena před jejím uzavřením a obchodní případ nebude realizován), jejich ručitelů či osob, které zajišťují závazek z uzavřené smlouvy,
 • našich smluvních partnerů, kteří nám poskytují své služby či dodávají své výrobky,
 • uchazečů o zaměstnání, kteří nás kontaktovali prostřednictvím našeho webového formuláře a projevili zájem o zaměstnání v naší Společnosti,
 • účastníků našich soutěží, které naše Společnost vyhlašuje na svých webových stránkách či sociálních sítích,
 • zájemců o naši Společnost, kterými jsou osoby, které nás kontaktovali prostřednictvím e-mailu, položili nám dotaz na našich stránkách na sociálních sítích, komunikovali s námi prostřednictvím chatovacích služeb nebo za použití jiných elektronických služeb,
 • odběratelů našich newsletterů, kterými jsou osoby, které se přihlásily k odebírání našich newsletterů.
BE Perfect, s.r.o. se sídlem Honzíkova 409, 251 01 Babice, IČ 09445901 osobní údaje shora uvedených fyzických osob (jinak také subjektů údajů dle GDPR) zpracovává jako správce osobních údajů, neboť si sám volí účely a prostředky zpracování a odpovídá za to, že jím prováděné zpracování je v souladu se zásadami GDPR.

Díky obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vámi poskytnuté osobní údaje jsme oprávnění zpracovávat bez udělení souhlasu, protože je jejich zpracování nezbytné pro:

 • splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka,
 • pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje (např. účetní a daňové předpisy, povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele) účely oprávněných zájmů Společnosti - zejména pro účely vedení evidence, vyřizování stížností, zamezení protiprávního jednání vůči zákazníkům, vymáhání pohledávek, nabídku dalších produktů Společnosti zákazníkovi.
Provozovatel osobní údaje kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zpracovávány automatizovaně a jsou zabezpečeny proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, proti jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití. Provozovatel archivuje rovněž poptávky kupujícího vytvořené prostřednictvím webové schránky, a to po dobu 5 let od jejich vzniku.

Provozovatel může zpracováním osobních údajů kupujícího pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Pověřeným zpracovatelem osobních údajů může být zejména agentura zajišťující technický provoz těchto webových stránek, či dodavatel zboží.

Kupující má ve smyslu § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. právo přístupu k osobním údajům, které se jej týkají, a právo požadovat vysvětlení, dále právo požadovat blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci svých osobních údajů. Kupující má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Kupující, který udělil provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení zboží a služeb je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat e-mailem na adrese info@beperfect.cz Souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickou formou může kupující odmítnout i při zasílání každé jednotlivé zprávy. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů až do doby takového odvolání.

Zpracováváme tyto údaje:

 • Identifikační údaje: umožňující identifikovat osobu, se kterou komunikujeme nebo poskytujeme naše služby, zejména jméno, příjmení, v případě našich zákazníků a smluvních partnerů také bydliště, sídlo nebo místo podnikání, datum narození, IČO, DIČ, název obchodní firmy, atd.
 • Kontaktní údaje: umožňující nám se s vámi spojit, zejména e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu, IP adresu, atd.
 • Osobní údaje vyplývající z navázaného smluvního vztahu a poskytování služeb (údaje o uzavřených smlouvách, druhu zakoupených výrobků, platební historii, změnách smluv, apod.).
 • Osobní údaje získané na základě komunikace mezi naší Společností a fyzickou osobou (IP adresa, adresa na sociální sítě, polohové údaje, písemné zápisy z osobní komunikace, písemnou a elektronickou komunikaci, chatovou komunikace atd.).
 • Data z internetového prohlížeče - v případě, že fyzická osoba povolí cookies ve svém webovém prohlížeči, získává naše Společnost analytická data o chování této fyzické osoby v prostředí internetu (bližší informace ke cookies jsou vždy uvedeny na webových stránkách).

Rozsah zpracování a doba zpracování

Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pouze v nezbytně nutné rozsahu dle druhu služeb, které vám poskytujeme a v rozsahu stanoveném právními předpisy, kterými jsme při podnikání vázáni. Rozsah osobních údaje zpracovávaných o zákaznících, potencionálních zákaznících, ručitelích a smluvních partnerech vyplývá z právních předpisů upravující uzavírání kupních smluv a smluv o dílo. V ostatních případech zpracováváme pouze ty informace, které nám při komunikaci s naší Společností sdělíte (obvykle jde o e-mailovou adresu), zpracováváme také IP adresu, pokud s námi komunikujete prostřednictvím počítače a vaše uživatelské chování v internetovém prostředí, pokud povolíte ve svém počítači používání cookies. Doba zpracování je dána především právními předpisy vztahujícími se naší podnikatelské činnosti (zejména povinnost prokázat splnění daňových povinností a řádné vedení účetnictví), podle nichž jsme povinni uchovávat dokumenty, na nichž jsou uvedeny vaše osobní údaje.

Z tohoto důvodu osobní údaje našich zákazníků, jejich ručitelů či osob, které zajišťují splnění uzavřené smlouvy zpracováváme po 10 let od uzavření poslední smlouvy, potencionálních zákazníků zpracováváme po 5 let od posledního kontaktu,  našich smluvních partnerů zpracováváme po 10 let od uzavření poslední smlouvy,  účastníků našich soutěží zpracováváme po 5 let od posledního jejich účasti v poslední soutěži,  uchazečů o zaměstnání zpracováváme po dobu výběrového řízení + 2 roky,  zájemců o naši Společnost zpracováváme po 5 let od posledního kontaktu mezi námi a zájemcem,  odběratelů našich newsletterů zpracováváme do doby, než se odhlásí od odebírání příslušného newsletteru.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

Máte právo požadovat po naší Společnosti přístup ke svým osobním údajům za účelem zjištění rozsahu osobních údajů, které o vás zpracováváme. Obdržíte od nás písemně informaci o všech osobních údajích, které o Vás zpracováváme, práva ostatních osob však nesmí být dotčena.

Máte právo požadovat po naší Společnosti opravu svých osobních údajů. Jakékoliv nepřesné, či neaktuální osobní údaje na základě vašeho podnětu opravíme či doplníme.

Máte právo požadovat po naší Společnosti omezení zpracování svých osobních údajů ve vymezených případech, zejména pokud popíráte přesnost svých osobních údajů, uplatnili jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů naší Společností či odmítáte jejich výmaz z důvodů ochrany svých právních nároků či nesouhlasíte s jejich výmazem a požaduje namísto toho omezení zpracování svých osobních údajů.

Máte právo požadovat po naší Společnosti výmaz zpracovávaných osobních údajů (právo být zapomenut) v případech stanovených v GDPR. Za situace, kdy jsme právními předpisy povinni vaše osobní údaje zpracovávat vám po tuto zákonnou dobu nebudeme moci vyhovět.

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že důvodem zpracování je oprávněný zájem naší Společnosti. V tomto případě jsme povinni ukončit zpracování Vašich osobních údajů, pokud závažné oprávněné důvody pro zpracování na straně Společnosti nepřevažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu. Na základě vaší písemně uplatněné námitky bez zbytečného odkladu přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Máte právo na přenositelnost svých osobních údajů zpracovávaných naší Společností v případě, že je zpracování Vašich osobních údajů založeno na smlouvě, či její přípravě či na základě Vámi poskytnutého souhlasu a zpracování je prováděno automatizovaně. Vaše osobní údaje vám předáme v běžném, strojově čitelném formátu nebo je předáme osobě, kterou určíte. V případě, že nechcete, abychom vám zasílali do vaši e-mailové schránky informace o našich novinkách, výhodných nabídkách, akcích, vždy máte možnost v zápatí příslušného sdělení ohlásit, že si již nepřejete, abychom vám zasílali další obchodní sdělení.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnosti proti zpracování vašich osobních údajů ze strany naší Společností nebo pokud se domníváte, že naše Společnosti neplní své povinnosti vztahující se zpracování vašcih osobních údajů, a to dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 - www.uoou.cz.
Tyto Zásady společnosti BE Perfect, s.r.o. se sídlem Honzíkova 409, 251 01 Babice, IČ 09445901, DIČ CZ09445901 jsou platné od 26.10. 2020

  BE Perfect, s.r.o.

BE Perfect se snaží pomoci lidem být šťastnější, spokojenější a především pro sebe vnitřně dokonalý. Zdravé sebevědomí, odhodlání a dobrá nálada dokáže přeměnit i Váš svět na perfektní (Just BE Perfect).

  Kontakty

BE Perfect s.r.o.

   
    www.beperfect.cz